094 856 1811
Všeobecné obchodné podmienky
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB RELAX CENTRA
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

I. Prevádzkovateľ

Názov združenia: Združenie klubov APOLLO

Sídlo: Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. Oľga Kubalíková, predseda združenia
IČO: 30 845 092
Organizácia zaregistrovaná dňa 25.2.1992 na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-5211
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj „Združenie klubov APOLLO“)

a

II. Klient

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
E-mail:
Telefónne číslo:
(ďalej len „Klient“)

(Prevádzkovateľ a Klient ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. I.

Predmet Zmluvy
1. Prevádzkovateľ je občianskym združením, ktoré prevádzkuje športové zariadenie Slovnaft RELAX, na adrese Vlčie Hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava, ktoré okrem iného poskytuje aj služby posilňovne/fitnes centra, wellness, masáže, kolkáreň (ďalej len „Relax centrum“).

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa poskytovať Klientovi počas trvania tejto Zmluvy služby podľa výberu Klienta, a to používanie posilňovne/fitnescentra, wellness, masáže, kolkáreň, vrátane súvisiacich služieb (sprchy, šatne, recepcia a pod.) a za týmto účelom umožniť Klientovi vstup do Relax centra (ďalej len „Služby“) a záväzok Klienta uhradiť Poskytovateľovi odplatu za poskytované Služby.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Klient je povinný rešpektovať a dodržiavať Prevádzkové pokyny Relax centra a Prevádzkové poriadky, ako aj plniť povinnosti v nich obsiahnuté, s ktorými sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznámil, čo potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť Prevádzkové pokyny a/alebo Prevádzkové poriadky Relax centra. O každej zmene je Prevádzkovateľ povinný informovať Klienta aspoň 5 dní pred účinnosťou zmeny Prevádzkových pokynov a/alebo Prevádzkových poriadkov. Prevádzkové pokyny a Prevádzkové poriadku budú počas poskytovania Služieb vždy k dispozícii na recepcii SLOVNAFT Relax centra, ako aj umiestnené na viditeľnom mieste v SLOVNAFT Relax centre a uverejnená na webovej stránke: slovnaftrelax.sk.
2. Klient využíva Služby na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom. Klient podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že je zdravý, ako aj telesne a duševne schopný Služby využívať. Klient je povinný vždy pre začiatkom každej aktivity v Relax centre zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomuto stavu prispôsobiť aj využívanie Služieb.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť cenník Služieb. Prevádzkovateľ každú zmenu cenníka oznámi Klientovi aspoň 5 dní pred účinnosťou zmeny cenníka Služieb na internetovej stránke www.slovnaftrelax.sk.

Článok III.

Odplata a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za Služby v zmysle tejto Zmluvy je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi odplatu vo výške stanovenej platným cenníkom Prevádzkovateľa (ďalej len „odplata“).
2. V prípade, že použitie športoviska Relax centra je Klientovi poskytnuté ako benefit zo strany zamestnávateľa, v tomto prípade odplatu v rozsahu uhradenom zamestnávateľom Klienta, Klient neuhrádza.
3. Odplata v zmysle tejto Zmluvy bude Klientom uhrádzaná vždy pred vstupom do Relax centra, t.j. pred použitím Relax centra.

Článok IV.

Trvanie Zmluvy a ukončenie Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo b) jednostranným písomným odstúpením od Zmluvy, c) písomnou výpoveďou, d) dňom zatvorenia Relax centra v prípade, že Prevádzkovateľ prestane poskytovať Služby v Relax centre.
3. Každá Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, ako aj bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane/ prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
4. Klient je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak Prevádzkovateľ nebude schopný poskytovať Služby po dobu dlhšiu ako 1 mesiac.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak Klient poruší akúkoľvek svoju povinnosť v zmysle tejto Zmluvy a/alebo ktorékoľvek ustanovenie Prevádzkových pokynov alebo Prevádzkových poriadkov, s ktorými sa oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia dotknutej zmluvnej strane. 6. Písomné odstúpenie od Zmluvy je zmluvná strana povinná doručiť na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pričom odstúpenie sa považuje za riadne doručené aj dňom odmietnutia jej prijatia, alebo uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia na pošte alebo uplynutím tretieho dňa odo dňa vrátenia zásielky zasielajúcej zmluvnej strane podľa toho čo nastane skôr, a to aj za predpokladu, že sa o tom druhá zmluvná strana nedozvie.

Článok V.

Ochrana osobných údajov
1. Klient ako dotknutá osoba vyhlasuje, že bol pri podpise tejto Zmluvy informovaný a poučený v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Všetky informácie, týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností Združenia klubov - Apollo ako prevádzkovateľa sú
zverejnené a aktualizované na internetovej stránke www.slovnaftrelax.sk.
2. Klient môže vyjadriť zakrúžkovaním svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a ostatných výhod. Zakrúžkovaním slova „súhlasím“ tak Klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a ostatných výhod (marketingové účely), a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Klient na dobu trvania tejto Zmluvy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Klienta na marketingové účely môže Klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom e-maile, zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky Prevádzkovateľa.

súhlasím/nesúhlasím

Poznámka: V prípade, ak Klient neoznačí žiadnu z možností, má sa za to, že s uvedeným nesúhlasí.

3. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (Klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva Prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, Klientovej aktivite na podujatiach Prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva Prevádzkovateľ len v prípade, ak Klient zakrúžkovaním slova „súhlasím“ na takéto použitie udelil Prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje Klient Prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov Klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si Klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky Prevádzkovateľa.

súhlasím/nesúhlasím

Poznámka: V prípade, ak Klient neoznačí žiadnu z možností, má sa za to, že s uvedeným nesúhlasí.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Všetky zmeny tejto Zmluvy je možno uskutočniť po vzájomnej dohode len formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred jej podpisom si ju prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

Prevádzkovateľ: _______________________________

Ing. Oľga Kubalíková predseda združenia Združenie klubov APOLLO

Klient: ____________________________________